ข้อมูลของ YouGov เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อมูลของ YouGov เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย

ในขณะที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก YouGov ยังคงมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองและพฤติกรรมของผู้คนทั่วโลกเกี่ยวกับวิกฤติการณ์ครั้งนี้ โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การศึกษาติดตามโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลกของเรา (เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งได้รวบรวมมุมมองของผู้คน 25,000 คนทั่วโลกที่มีต่อการระบาดดังกล่าวในแต่ละสัปดาห์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาสำคัญระดับโลก แต่ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต่าง ๆ อีกด้วย และด้วยเหตุนี้ เราจึงทำการศึกษาโดยให้ความสำคัญกับตลาด/ภูมิภาคของคุณโดยเฉพาะ นอกจากนี้ หากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้คนในส่วนอื่น ๆ ของโลกกำลังตอบสนองกับภาวะวิกฤติในครั้งนี้อย่างไร คุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลรายงานของประเทศอื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร