ประชากรส่วนใหญ่ในเอเชียแปซิฟิก (56%) เชื่อว่าความเป็นชายและความเป็นหญิงก่อร่างสร้างขึ้นจากภาวะทางสัง

ประชากรส่วนใหญ่ในเอเชียแปซิฟิก (56%) เชื่อว่าความเป็นชายและความเป็นหญิงก่อร่างสร้างขึ้นจากภาวะทางสัง
โดย

ในหลายช่วงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ บทบาททางเพศได้แบ่งผู้คนออกเป็นหนึ่งในสองกลุ่มตั้งแต่แรกเกิด ผู้ชายและผู้หญิง และสิ่งที่บทบาทเหล่านี้นำมาค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับว่าคุณพิจารณาช่วงใดในประวัติศาสตร์และสังคมกลุ่มใด แม้ว่าหลายคนจะคำนึงว่าการตีความเรื่องเพศแบบร่วมสมัยนั้นเป็นแบบตายตัว การวิจัยใหม่จาก YouGov ในเรื่องทัศนคติที่มีต่อเรื่องเพศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้แสดงว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคนหนุ่มสาวเชื่อว่าพวกเขาเห็นพ้องกับภาพเหมารวมด้านเพศภาวะ

ข้อค้นพบที่สำคัญหนึ่งประการคืออัตราการเปลี่ยนแปลงในรุ่นวัย ในด้านมุมมองของคนหนุ่มสาวเกี่ยวกับจุดแข็งสำหรับอัตลักษณ์ทางเพศของพวกเขาเอง จากระดับคะแนน 0-10 ซึ่ง 0 หมายถึงความเป็นชายโดยสมบูรณ์และ 10 หมายถึงความเป็นหญิงโดยสมบูรณ์ มีความแตกต่างในคะแนนที่ร้อยละ 17 ระหว่างผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 16-29 ปี (39%) และผู้ชายในวัยเกิน 45 ปี (56%) ในบรรดาผู้ที่ตั้งนิยามให้ตัวเองว่าเป็นชายโดยสมบูรณ์ (0) หรือเกือบสมบูรณ์ (1) และความแตกต่างนี้ยังพบเห็นได้กับผู้หญิง โดยมีผู้หญิงน้อยกว่าหนึ่งในสาม (31%) ซึ่งมีอายุระหว่าง 16-29 ปีที่บอกว่าพวกเขามีความเป็นหญิงเกือบสมบูรณ์ (ที่ระดับ 9 หรือ 10) ขณะที่เกือบครึ่งหนึ่ง (49%) ของผู้หญิงในวัยเกิน 45 ปีบอกว่าพวกเขาเป็นหญิงโดยสมบูรณ์

ทั้งนี้ช่องว่างระหว่างยุควัยยังพบเห็นได้ในทัศนคติที่ผู้คนมีต่อความเป็นชายและความเป็นหญิงโดยรวมมากกว่า เมื่อสองในสาม (67%) ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปีมองความเป็นชายในเชิงบวกหรือค่อนข้างจะในเชิงบวก ซึ่งคิดเป็น 58% ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-29 ปี แม้ว่ากระแสยังคงเดิมอยู่ จะเห็นว่าความแตกต่างนี้มีความเด่นชัดน้อยลงเมื่อพูดถึงทัศนคติที่มีต่อความเป็นหญิง โดย 58% ของผู้คนในวัยเกิน 45 ปี มองความเป็นหญิงในเชิงบวก เทียบกับ 54% ของผู้คนในวัย 16-29 ปี

นอกจากนี้ คนหนุ่มสาวยังมีแนวโน้มน้อยลงที่จะเชื่อว่าพวกเขาเห็นพ้องกับภาพเหมารวมด้านเพศภาวะมากกว่าผู้ที่สูงวัยกว่า โดย 43% ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-29 ปีจะเห็นด้วยอย่างยิ่งหรือเห็นด้วยเล็กน้อยว่าพวกเขาเห็นพ้องกับภาพเหมารวมด้านเพศภาวะ เทียบกับ 51% ของผู้ที่มีอายุเกิน 45 ปี

โดยส่วนใหญ่แล้ว ความเป็นชายจะเกี่ยวข้องกันกับความแข็งแรง และความเป็นหญิงจะเกี่ยวพันกับความอ่อนไหว

อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกขอให้เลือกคุณสมบัติสามประการที่ผู้ตอบเห็นว่าเกี่ยวข้องกับแต่ละเพศมากที่สุด ดูเหมือนว่าทุกรุ่นวัยจะเห็นพ้องต้องกัน จากคุณสมบัติ 21 ประการ คุณสมบัติสามข้อที่ผู้คนในวัย 16-19 ปีพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับความเป็นชายมากที่สุดคือความแข็งแรง (เลือกโดย 55%) การกล้าแสดงออก (27%) และสติปัญญา (24%) ขณะที่ความอ่อนไหว (42%) อารมณ์ (33%) และความรักใคร่ (29%) คือคุณสมบัติสามข้อที่เกี่ยวข้องกับความเป็นหญิง ผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปีระบุว่าความแข็งแรง (56%) การกล้าแสดงออก (31%) และความเด็ดขาด (25%) เป็นคุณสมบัติที่พวกเขาพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับความเป็นชายมากที่สุด และความอ่อนไหว (47%) อารมณ์ (36%) และความรักใคร่ (32%) เกี่ยวข้องกับความเป็นหญิงมากที่สุด

39% ของผู้ตอบเชื่อว่าบทบาททางเพศกีดกันความเสมอภาค

ถึงกระนั้น แม้ว่าพวกเขาจะได้แบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่บ่งชี้ความเป็นชายและความเป็นหญิงแล้วก็ตาม ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ (56%) ยังมองว่าพวกเขาถูกก่อร่างสร้างขึ้นจากภาวะทางสังคม มุมมองนี้ได้รับการเห็นชอบมากที่สุดในฟิลิปปินส์ (68%) ไทย (60%) และออสเตรเลีย (58%) แต่น้อยกว่าในเวียดนามซึ่งมีเพียง 39% ของผู้ตอบที่สนับสนุนมุมมองนี้

ประชากรในเอเชียแปซิฟิกยังมีความเห็นต่างเกี่ยวกับผลกระทบที่บทบาททางเพศมีต่อสังคม โดยเกือบ 4 ใน 10 ของผู้ตอบแบบสำรวจ (39%) เห็นด้วยว่าบทบาททางเพศกีดกันความเสมอภาค ขณะที่ผู้คนในประเทศไทย (49%) สิงคโปร์ (45%) และออสเตรเลีย (44%) มีแนวโน้มจะเชื่อว่าเป็นจริงตามนี้ มีเพียงหนึ่งในสี่ของผู้ตอบจากอินโดนีเซีย (24%) ที่เห็นตรงกัน

*ข้อมูลนี้เก็บรวบรวมทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 5 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามของ YouGov กว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเป็นสัดส่วนทางสถิติที่ชี้ว่าแสดงถึงประชากร ออนไลน์  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง: เอเชียแปซิฟิก (n = 8,869; ออสเตรเลีย: 1,006; ฮ่องกง: 950; อินโดนีเซีย: 1,169; มาเลเซีย: 1,552; ฟิลิปปินส์: 1,045; สิงคโปร์: 1,062; ไทย: 1,080; เวียดนาม: 1,005)