ผู้ที่เกียจคร้านที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคือใคร?

ผู้ที่เกียจคร้านที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคือใคร?
โดย

งานวิจัยชิ้นใหม่เผยว่า คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มเกียจคร้านในการทำงานสูงกว่าคนในยุคเบบี้บูมเมอร์ถึงสี่เท่า 

งาน งาน แล้วก็งาน คล้ายว่าชีวิตคนเรามีแต่การทำงาน อ้างอิงจากงานวิจัยชิ้นล่าสุดของ YouGov บริษัทวิจัยออนไลน์ชั้นนำของโลก โดยเผยว่านั่นอาจเป็นเพราะเราเลือกที่จะทำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกือบสามในสี่คน (71%) อธิบายหลักการทำงานของตนว่าเป็นคนทำงานหนัก โดยมีเพียง 13% ที่มองว่าตนเองเกียจคร้าน

ชาวฮ่องกงมีแนวโน้มสูงกว่าที่จะมองว่าตนเองเกียจคร้านในการทำงาน เมื่อเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถามรายอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยประชากรเกือบหนึ่งในสี่คน (24%) ระบุว่าตนเองเกียจคร้านในการทำงาน ในทางตรงกันข้าม ชาวออสเตรเลียมีแนวโน้มสูงที่สุดในการมองว่าตนเองทำงานหนัก เมื่อเทียบกับบรรดาผู้ตอบแบบสอบถามอื่นใดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยสี่ในห้าคน (79%) เชื่อว่าพวกเขาทำงานอย่างหนัก

คนรุ่นใหม่ดูเหมือนจะแสดงออกถึงการยืนยันภาพลักษณ์เรื่องความเกียจคร้านนี้ด้วยเช่นกัน โดยเหล่าคนหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่จะอธิบายหลักการทำงานของตนเองว่าเกียจคร้านสูงถึงสี่เท่า ขณะที่วัยรุ่นช่วงอายุ 16-24 ปีจำนวนหนึ่งในห้าคน (19%) ยอมรับว่าตนเองเกียจคร้านในการทำงาน ผู้ที่มีอายุเกิน 55 ปีเพียง 5% ยอมรับในทำนองเดียวกัน

ผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจำนวนหนึ่งในสามคนยอมรับว่าตนเองมีความเกียจคร้าน เมื่อต้องทำกิจกรรมที่ใช้แรงกาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงกิจกรรมที่ใช้แรงกาย ตัวเลขของผู้ที่สารภาพว่าตนเองเกียจคร้านเพิ่มขึ้นเป็น 31% ขณะที่ผู้อยู่อาศัยในฮ่องกงมีแนวโน้มสูงกว่าอีกครั้งในการระบุว่าตนเองเกียจคร้าน (44%) มากกว่าผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรายอื่น ๆ คราวนี้ชาวอินโดนีเซียมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่ระบุว่าตนเองทำงานอย่างหนัก (70%)

นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มระหว่างชายและหญิงถึงมุมมองต่อกิจกรรมที่ใช้แรงกาย ผู้หญิงมีแนวโน้มมากกว่าในการระบุว่าตนเองเกียจคร้าน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 36% คิดว่าตัวเองเกียจคร้าน (เทียบกับผู้ชายเพียง 27%)

ผู้ชาย 51% จะเลือกเดินเท้าในระยะทาง 1 กม. มากกว่าการขับรถ/ใช้บริการขนส่งสาธารณะ

ผู้หญิงมีแนวโน้มเกียจคร้านมากกว่าด้วยเช่นกัน เมื่อพูดถึงการเลือกวิธีเดินทางในระยะทาง 1 กม. เมื่อถามผู้ตอบแบบสอบถามว่าอยากจะเดินเท้าหรือขับรถ/ใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อเดินทางในระยะดังกล่าว ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง (44%) ระบุว่าอยากจะเดินเท้ามากกว่า ซึ่งเทียบกับ 51% ของผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย

การตอบคำถามข้อนี้แสดงให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วผู้ที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงเกียจคร้านน้อยกว่ามาก เมื่อเทียบกับประชากรในภูมิภาคเดียวกัน แม้จะมีแนวโน้มอธิบายว่าตนเองเป็นคนเกียจคร้านมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประชากรชาวฮ่องกงกลับมีแนวโน้มน้อยที่สุดที่จะเลือกขับรถ/ใช้บริการขนส่งสาธารณะ (32%) ในทางกลับกัน กลุ่มที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเดินระยะทาง 1 กม. มากที่สุดคือชาวมาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โดยมี 48%, 46% และ 45% ตามลำดับที่จะเลือกใช้การขนส่งสาธารณะหรือการขับรถมากกว่า

ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่จะเลือกใช้บันไดมากกว่าลิฟต์... หากว่าทางที่จะต้องเดินขึ้นมีไม่ถึงห้าชั้น

YouGov ลองทดสอบระดับความเกียจคร้านของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยสอบถามว่า ณ จุดใดที่ผู้คนจะเลือกใช้ลิฟต์มากกว่าบันได แม้ผู้ตอบแบบสำรวจ 92% ระบุว่าจะเลือกใช้บันไดมากกว่าลิฟต์หากทางขึ้นมีแค่หนึ่งชั้น ก็ยังมีเกือบสองในสามคน (63%) ที่ยอมรับว่าเคยใช้ลิฟต์เพื่อทำเช่นนั้นมาแล้ว

ห้าชั้นคือจุดตัดที่คนส่วนใหญ่จะใช้ลิฟต์มากกว่าบันได ผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่าสี่ในห้าคน (83%) จะเลือกใช้ลิฟต์ ณ จุดนี้ ซึ่งเป็นจำนวนเกือบสองเท่าของผู้ที่จะใช้ลิฟต์เมื่อต้องขึ้นสามชั้น (46%)

 

ข้อมูลนี้เก็บรวบรวมทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 จากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามของ YouGov กว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเป็นสัดส่วนทางสถิติที่ชี้ว่าแสดงถึงประชากรออนไลน์ในแต่ละประเทศ   ขนาดกลุ่มตัวอย่าง: เอเชียแปซิฟิก (n = 9,468; ออสเตรเลีย: 1,000; ฮ่องกง: 1,011; อินโดนีเซีย: 1,283; มาเลเซีย: 1,772; ฟิลิปปินส์: 1,162; สิงคโปร์: 1,049; ไทย: 1,191; เวียดนาม: 1,000)