YouGov: สิ่งที่คนทั่วโลกคิด.


 

YouGov คือบริษัทข้อมูลและการวิจัยตลาดระดับโลก ที่ยึดหลักแนวคิดง่าย ๆ คือ ยิ่งมีผู้เข้าร่วมในการตัดสินใจของสถาบันที่คนเหล่านั้นใช้บริการมากเท่าใด ยิ่งได้ข้อสรุปที่ดีขึ้นมากเท่านั้น.

YouGov BrandIndex for brand tracking YouGov Omnibus for quick cost effective research
YouGov Profiles for segmentation and media planning YouGov Reel
YouGov Profiles for segmentation and media planning YouGov Reports for in depth market intelligence reports

  

เรื่องล่าสุด

ชาวไทยจำนวนสองในสามคนเชื่อว่าหุ่นยนต์จะแย่งงานไปจากเราหลายคน

ชาวไทยจำนวนสองในสามคนเชื่อว่าหุ่นยนต์จะแย่งงานไปจากเราหลายคน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลใหม่จาก YouGov Omnibus เผยว่าชาวไทยคาดหวังสิ่งที่ดีอย่างระมัดระวังเมื่อพิจารณาผลกระทบที่หุ่นยนต์มีต่อสังคม โดยรวมแล้ว 73% ของชาวไทยเชื่อว่าหุ่นยนต์ช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น และสามในสี่คนเห็นพ้องว่าหุ่นยนต์สามารถทำสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์ไม่ต้องการทำ

YouGov ในข่าว

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov's research solutions?

Subscribe

Subscribe to our monthly newsletter to stay ahead in the world of research & data