การประกาศ


ประกาศผู้ได้รับรางวัล

จากความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกับ  

บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 300 บาท จำนวน 20 รางวัล

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ทางบริษัทจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลไปยังผู้โชคดีผ่านทางที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ภายในเดือนตุลาคม 2017

เงื่อนไขการมอบรางวัลเป็นไปตามที่บริษัท ยูโกฟ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจเช็คแล้วว่าตอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง คำตัดสินของบริษัท ยูโกฟ ถือเป็นที่สิ้นสุด

1

ยุวดี

แก้วสีคร้าม

2

อัญชลี

มาตวังแสง

3

นพมาส

แก้วปิยะทรัพย์

4

สิริกานต์

เหล็กแปง

5

Suphaluck

Songrit

6

ภัทรกร

เอ้งฉ้วน

7

บวร

แสงสิน

8

สกาว

พรมเจียม

9

ประชา

นาคกล่อม

10

ศิวพร

จงอุปถัมภ์สกุล

11

รัตติกาล

ปันมุ่ง

12

พิมพ์วดี

สันห์วงค์

13

รัชนารี

บุญตา

14

ณัฌชายา

เนาวประสิทธิ์

15

พิชามญชุ์

แก้วมงคล

16

ภาคภูมิ

แพงจันทร์

17

กุลณัฐ

ประจวบสุข

18

ชัยวัฒน์

สมอุดม

19

พัชรนันท์

เสมพืช

20

พิมพ์พิศา

นื่องจำนงค์

 


 

ประกาศผู้ได้รับรางวัล

จากโครงการความร่วมมือระหว่าง YouGov กับเวบไซด์ theAsianparent.com รอบที่ 2

บัตรกำนัลเทสโก้โลตัสมูลค่า 100 บาท

 

YouGov ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ทางบริษัทจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลไปยังผู้โชคดีผ่านทางที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ภายในเดือนกรกฎาคม 2017

เงื่อนไขการมอบรางวัลเป็นไปตามที่บริษัท ยูโกฟ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจเช็คแล้วว่าตอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง คำตัดสินของบริษัท ยูโกฟ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

1
kamolwan
sarpkangwan
101
พิมพ์​พนัช​
ศุภฤกษ์โกศล​
2
Wipada
Chanapai
102
พิมพ์วิภา
ขันทอง
3
กนกเนตร
ทองเมือง
103
เพ็ญสินี
รุ่งแจ้ง
4
กนกภรณ์
กากแก้ว
104
ไพบูลย์
สโมทัย
5
กนกรัตน์
ตู้ประสิทธิ์
105
ฟาตีมา
ไลออน
6
กมลชนก
ปานนาค
106
ภัทรวดี
อุดมศุภมณี
7
กรณี
ทิพย์วิมลสรร
107
ภัทรา
เจริญศรี
8
กรรณิการ์
จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
108
ภูเบศ
ทรัพย์ทวีนนท์
9
กฤตยา
บุญยิ่งวัฒนานนท์
109
มณีรัตน์
นิยมวัน
10
กัญญ์วรา
เลาพงษ์สิต
110
มนชนก
อุปะทะ
11
กัลยา
เจนฤทธิ์นันท์
111
มลรัดดา
วรรณสิงห์
12
กาญจนา
สุพรรณ
112
ยุพา
ภิชัย
13
กาญจนา
บุญจันทร์
113
ยุภาวดี
บุตรจำรวน
14
กาญจนา
พลายงาม
114
รษิกา
บุญยมณี
15
กุลจิรา
กันยาประสิทธิ์
115
รสริน
ธัญญะผล
16
ขวัญทิพย์
รักไทย
116
รอบีอะห์
แวมุหะมะ
17
เครือทิพย์
ภักดีสอน
117
ระวิรดา
ธรรมสุข
18
จริยา
ตันตโรภาส
118
รัตนา
ประสาทพิมพ์โย
19
จริยา
เมืองสง
119
รัศมิ์มณี
สมผุย
20
จารุวรรณ
งามพรชัย
120
ราณี
มิ่งมิตร
21
จินดาวรรณ
ตรัยศิลานันท์
121
รุ่งทิพย์
อ่วมเกตุ
22
จินตนา
บุญเมือง
122
รุ่งนภา
วรรณศรี
23
จิราพร
บุญนาน
123
รุ่งรัตน์
ร้ายสม
24
จิราภรณ์
แซ่แห
124
เรวดี
ทิพย์พรม
25
จิราวรรณ
เข็มเพ็ชร
125
ลฎาภา
ศรีสุข
26
จุฑามณี
ประภาโส
126
ลลิตภัทร
ประวงษ์
27
จุฑามาศ
แสงอะโณ
127
ละออ
ภาคคำ
28
จุฑามาศ
ดอกพิกุล
128
ลัดดาหวัน
แสนศรี
29
จุรารัตน์
ปัตถา
129
วงศ์รัตน์
ชูชัยคุปต์
30
เจษฎาพร
โทบุดดี
130
วนิดา
แดงน้อย
31
ใจทิพย์
ศรีสมพล
131
วนิตา
ดีสินธ์
32
ชญาภา
วัฒนสมัย
132
วนิษฐา
คำมันตรี
33
ชฎาพร
วีระศักดิ์
133
วรนาฏ
แซ่พ่าง
34
ชนกนันท์
เลิศประสิทธิพันธ์
134
วรากรณ์
ดำแก้ว
35
ชนัดดา
จะชันรัมย์
135
วราภรณ์
จ๊ะถา
36
ชนัทชิดา
โพธิ์ศรี
136
วราภรณ์
ชนะพรมมา
37
ชนิกานต์
วรวงศ์
137
วรามาศ
ธัญญารักษ์
38
ชนิดา
วิสุทธิ
138
วรินทิพย์
อนันตชาติ
39
ชมพูนุช
นามีผล
139
วัชราภรณ์
คำมั่น
40
ชรินทร์ทิพย์
ถาวรยุติธรรม
140
วัชรี
ภูมิสิริรัฐ
41
ชลพิชา
ภู่ทอง
141
วิชุตา
กมลวรานนท์
42
ชุติมณฑน์
มณีโชติ
142
วิบุลลักษม์
ทิพย์อักษร
43
ฎาสุณี
อินทมาศ
143
วิภาดา
ชัยจันทา
44
ฐิตารีย์
ซัก
144
วีรญา
ขันเมือง
45
ฐิติกานต์
ผาสีกาย
145
ศรัณย์รัชต์
อยู่วัฒนา
46
ฐิติรัตน์
หาญโพธิพัฒน์
146
ศรัณยา
ขิปานันต์
47
ฑิติยา
ปัทมศร
147
ศลิษา
แซ่ชิน
48
ณัชลัดดา
เฮงที
148
ศศิธร
พันธุมาศ
49
ณัฐกฤตา
หันตา
149
ศิรินันท์
กองตัน
50
ณัฐกานต์
เมืองพรหม
150
ศิริเพ็ญ
สุวชิรางกูร
51
ณัฐกานต์
ศรีศิริ
151
ศิริรัตน์
สุตา
52
ณัฐกานต์
ไพโรจน์
152
ศิวพร​
ว็อยจ์เชฮอฟสกี้​
53
ณัฐช์นรี
ชัยวุฒิศักดิ์
153
ศุุภนิดา
จันมณี
54
ณัฐณิชา
ไพฑูรย์โยธิน
154
สริตา
แสนวงค์
55
ณัฐธยาน์
ชัยจุมพล
155
สลิลรัศมิ์
พฤษชัยนิมมิต
56
ณัฐมณฑน์
สุขสถาวรพันธุ์
156
สายทิพย์
ตัน
57
ณัฐรีญา
โสมศรี
157
สุกัญญา
คุ้มจันทร์
58
ณัฐวดี
จูมวันทา
158
สุกุล
ใจเสือกุล
59
ณัฐิกา
แก้วพลอย
159
สุฑาณี
ตลันเจริญ
60
ณิชากร
พรมธันวา
160
สุดารัตน์
มูลมั่ง
61
ดวงกมล
ทองเจือเพชร
161
สุทธินี
ชายพูน
62
ดวงดาว
กระจายดอน
162
สุธาทิพย์
เลิศฤทธิ์
63
ดวงดาว
ตันวงษ์วาน
163
สุธาสินี
ผากา
64
ทิพย์สุดา
จันทร์เพ็ง
164
สุนทรีย์
รูปดี
65
เทียมจันทร์
ผลาปรีย์
165
สุนันทา
อนนตรี
66
ธนภรณ์
แซ่เฮ่า
166
สุนิชา
บูชา
67
ธัญญารัตน์
ขันแก้วมิ่ง
167
สุพล
พิเชฐสิทธิกุล
68
ธัญญารัตน์
สังสีโห
168
สุพิชญ์ชญา
อินปาน
69
ธัญรดี
เทียนบรรจง
169
สุมลมาศ
ศรีบัวงาม
70
ธิดารัตน์
ท่อนทอง
170
สุวรรณี
ปะรุมรัมย์
71
ธิดารัตน์
ลายเงิน
171
เสาวลักษณ์
คำแก้ว
72
นพนิตย์
สร้อยสุวรรณ
172
เสาวลักษณ์
บางศุข
73
นฤมล
บุญลือ
173
หนูกาญ
คำอินทร์
74
นฤมล
กรรณเมือง
174
หฤทัย
เหลากูด
75
นฤมล
ชันษา
175
หัทยา
มรกตเกศแก้ว
76
นันทกา
เรือนก๋องคำ
176
เหมือนฝัน
วงค์กิติ
77
นันทวรรณ
สังฆฤทธิ์
177
อชิรญาณ์
สาละ
78
นันทินี
แซ่โก๊
178
อณัญญา
เยื้อนหนูวงค์
79
น้ำผึ้ง
ไชยโภชน์
179
อนันตญา
ทองโสม
80
นุสรา
พูลสุด
180
อภิญญา
ชินบุตร
81
บัณฑิตา
กลิ่นหอม
181
อภิวันท์
สายพิมพ์
82
บุญเรือง
มั่นถาวรวงค์
182
อมรพันธ์
จันตราแจ่ม
83
เบญจพร
รุจิธารณวงศ์
183
อมรรัตน์
ศุภสมภพ
84
เบญจมาศ
สะอาดนาทะ
184
อมรรัตน์
พันเพ็ชร
85
เบญจมาศ
บุญหล้า
185
อรวรรณ
โอสถานนท์
86
เบญจมาศ
จำเริญวัฒนา
186
อรวรรณ
ดีชัย
87
ปฐมา
บุญโยดม
187
อรวิภา
ดาวคนอง
88
ประภัสสร
ชัยทา
188
อลิศรา
แสงวิรุณ
89
ประมัยเนตร
แสงวิเชียร
189
อลิษา
ศรีสุข
90
ปรียาพร
สิงห์เสน่ห์
190
อังคณา
ชินใย
91
ปาณชีวา
ส่งเสริม
191
อังสุมาริน
แปงคำใส
92
ปานใจ
ชุติวณิชยกุล
192
อัณชัน
นวนแตง
93
ปิยะนาถ
พงศ์โชติวัฒน์
193
อาริษา
สายสมร
94
ปุญชรัสมิ์
เพียดสิงห์
194
อารีย์
จักร์สาน
95
พ.อ.อ.หญิงธิดารัตน์
กองช่าง
195
อินธุอร
ฝากาทอง
96
พจมาน
แสงนวล
196
อิศรา
รุ่งสว
97
พรรณปพร
โพธิปัญญากุล
197
อิสราภรณ์
ศรีชัยภูมิ
98
พลอยธวรรณ์
กุญชรินทร์
198
อุไรรัตน์
ผุดพรมราช
99
พัชราพรรณ
กังสนานนท์
199
เอกฤทัย
พุทธะครู
100
พัชรี
ณรงค์เพ็ชร
200
ไอรดา

ไชยเอม

 


 

ประกาศผู้ได้รับรางวัล

จากโครงการความร่วมมือระหว่าง YouGov กับเวบไซด์ theAsianparent.com รอบที่ 1

บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท

YouGov ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ทางบริษัทจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลไปยังผู้โชคดีผ่านทางที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ภายในเดือนมิถุนายน 2017

เงื่อนไขการมอบรางวัลเป็นไปตามที่บริษัท ยูโกฟ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจเช็คแล้วว่าตอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง คำตัดสินของบริษัท ยูโกฟ ถือเป็นที่สิ้นสุด

1
Ladawan
Srikhao
 
101
พิมภา
เตจ๊ะ
 
2
กชพร
เพิ่มพล
 
102
พิศมัย
ไคส์
 
3
กมลรัตน์
แก้วทิพย์รักษ์
 
103
เพชรา
อิ่มอ้วน
 
4
กรณษา
จันสำรวม
 
104
เพ็ญจันทร์
สุวรรณทรัพย์
 
5
กฤตชญาภา
บุณยกฤตนันท์
 
105
แพรวพรรณ
ประหยัดทรัพย์
 
6
กฤษณา
แสงดี
 
106
ไพรินทร์
ศรีชาเยช
 
7
กัญญาณัฐ
นันทสิงห์
 
107
ภัทราภรณ์
เทียมคำแหง
 
8
กันตปวีร์
เลิศประเสริฐ
 
108
มนทิพย์
กนกถาวรธรรม
 
9
กัลยาณี
ลิ้มเกษมพันธุ์
 
109
มนมณี
กาญจันดา
 
10
กาญจนา
ศรีสวรรค์
 
110
มนัญญา
เกศสุนทรพจน์
 
11
กาญจนาพร
เพ็ชรัตน์
 
111
มนัสนันท์
ชาญ
 
12
กาญจนาพร
จันทร์สูงเนิน
 
112
มาริสา
ปกสุข
 
13
กานต์สิรี
ทรัพย์นิธิกุล
 
113
รชนิศ
ชำนาญพล
 
14
กุลจันทร์
แซ่เตียว
 
114
รักษ์หทัย
ทักษเดช
 
15
เกศิณี
วงค์ษา
 
115
รัชดาภรณ์
ชุมภู
 
16
เกษณา.
มูลปัญโญ
 
116
รัชนก
นานช้า
 
17
ขนิษฐา
ทองคำ
 
117
รัชนี
รักนาม
 
18
คำใส
แพทย์มด
 
118
รัชนี
ไพโรจน์เอื้ออนันต์
 
19
เครือมณี
พันธุ์ภักดี
 
119
รัถยาภรณ์
ศรีพลอยรุ่ง
 
20
แคตตี้
แซ่ย่า
 
120
ริลภัทร
พรมลี
 
21
จริญญ
คชาสุวรรณ
 
121
รุ่งทิวา
อ่ำอำไพ
 
22
จฬารัตน์
หมื่นประชัน
 
122
รุ่งนภา
บุตรวงค์
 
23
จันทนีย์
ดีเอี่ยม
 
123
รุ้งสินี
มัฆวาลย์
 
24
จันทภา
ทัดทองคำ
 
124
รุจาภา
ทองอำพันธ์
 
25
จามจุรี
คำบุญศรี
 
125
ลัดดาวรรณ
พิลารักษ์
 
26
จารุณี
ศรีบุญ
 
126
วรนิษฐ์
นราพงษ์พันธ์
 
27
จารุวรรณ
เรืองทอง
 
127
วรเนตร
ธรรมาภิรมย์
 
28
จารุวรรณ
วงษ์จำปา
 
128
วรพินท์
โรจนพานิช
 
29
จิณห์นิภา
บุญผ่อง
 
129
วรรณกานต์
สุขประเสริฐ
 
30
จิณัฐตา
เกียรโคกกรวด
 
130
วรรณพร
ริจิรวนิช
 
31
จิดาภา
ฉัตรเงิน
 
131
วรรณวรางค์
เศรษฐิวาณิชย์
 
32
จิตตินันท์
จันทฤทธิ์
 
132
วรรณา
นามนาเมือง
 
33
จิตรวิลัย
การะปักษ์
 
133
วรรศิกา
ปัญญา
 
34
จิรนันท์
มณีอินทร์
 
134
วรัมพร
เพชรศิริ
 
35
จิราภรณ์
เลขะสันต์
 
135
วรางคณา
ยงประกิจ
 
36
จุฬารัตน์
ศรีสวัสดิ์
 
136
วราภรณ์
ชื่นวงศ์
 
37
ชญาดา
ดีสวัสดิ์
 
137
วรุณยุพา
ชลสุวรรณกุล
 
38
ชไมพร
แก้วโพคา
 
138
ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญาภัทร
ดวงเตจ๊ะ
 
39
โชติกา
วงษ์พิทักษ์โรจน์
 
139
วิภาวี
อุดมกิตติ
 
40
โชติรัตน์
แซ่อึ้ง
 
140
วิภาศิณี
บุญประเสริฐ
 
41
ฐิติพร
จันทัง
 
141
วิลาวัลย์
โพธิ์ทอง
 
42
ฐิติรัตน์
กันจู
 
142
วิไล
ช้างภู่
 
43
ณรัชต์จีรา
เตชวรรณศิริ
 
143
วีณา
ก้อนทอง
 
44
ณัฏฐ์ดารินทร์
สุวรรณดี
 
144
วีณา
ดุษฎีวนิช
 
45
ณัฏฐพร
บัณฑิตกมล
 
145
ศศิธร
กิจประเสริฐชัย
 
46
ณัฏฐาศิรื
บุญประเสริฐ
 
146
ศศิวิมล
ไตรบุตร
 
47
ณัฐรินทร์
พิิทยะภัทร์
 
147
ศันสนีย์
ตั้งจิตเจริญ
 
48
ดวงพร
แนวพนิช
 
148
ศิณัฐฏ์ณิชา
พานทอง
 
49
ดุจดาว
ขจรวุฒิเดช
 
149
ศิริเกตุ
ปุริมาณเสวี
 
50
ตาราไต
ธรรมจารยกุล
 
150
ศิรินทิพย์
วิมุตยาภรณ์
 
51
ทิพวิภา
สำเร็จประสงค์
 
151
ศิริพร
กองอ่อน
 
52
ธณิตา
แสงฤทธิ์
 
152
ศิรีนาถ
คล้ายทอง
 
53
ธมลวรรณ
ส่งน้อย
 
153
ศุภวรรณ
นวลนิล
 
54
ธัญจิรา
บุญช่วย
 
154
สรัญญา
ลีลาพจน์สกุล
 
55
ธัญญารัตน์
หัตธรรมโม
 
155
สายรุ้ง
ทวีกิตติกร
 
56
ธัญพร
เนืองทอง
 
156
สินีนาฏ
อ่วมสำอางค์
 
57
ธัญลักษณ์
ดีศิริ
 
157
สิรากิต
รักวงศ์วาลย์
58
ธิติรัตน์
จันทนะ
 
158
สิริมา
ฑีฆะบุตร
 
59
นภัทร
อริยรัชโตภาส
 
159
สุชปา
เนตรประดิษฐ์
 
60
นฤมล
ไชยนาม
 
160
สุนันทา
จินดาวงษ์
 
61
นส.จงกลนี
แฟ้มคลองขอม
 
161
สุนิสา
สาคร
 
62
นัทกร
ธนปัญจวัชร
 
162
สุนิสา
เงื่อนพิมาย
 
63
นันทฉัตร
บุญปาน
 
163
สุพัตรา
ปุณกาลกุล
64
นิคยา
เนตรหาญ
 
164
สุพิชญ์พร
ปกาสิต
 
65
นิฐิราภรณ์
ใจคำ
 
165
สุพิชญา
เพ็ชรรัตน์
 
66
นิตยา
สีหมอก
 
166
สุภกาญจน์
จิรูปถัมภ์
 
67
นิราวัลย์
ดุมชัยภูมิ
 
167
สุภาพรรณ
ภมร
 
68
นุจเรศ
รุ่งรัศมี
 
168
สุภาวดี
เอกรัตนากุล
 
69
นุชจิรา
เจตะวัน
 
169
สุมาลี
ไหมเหลือง
 
70
บุซพร้อม
พลทะสี
 
170
สุรัตน์วดี
เหรียญนววงศ์
 
71
บุณฑริกา
สารีเกิด
 
171
เสาวภาคย์
บุญโยม
 
72
เบญจ์จินดา
ฝ่ายอุประ
 
172
เสาวรา
กิมมาบุตร์
 
73
เบญจมาศ​
คงคา​วิทูร​
 
173
โสริญา
นนทะเสน
 
74
เบญจางค์
ชาตรูประชีวิน
 
174
หยาดรุ้ง
แป้นเหมือน
 
75
ปฐวี
บุนนาค
 
175
เหมือนฝัน
อินทฤทธิ์
 
76
ปนัดดา
แก้วปาด
 
176
อจรี
มณีเสาวภาคย์
 
77
ประภา
ชีโพธิ์
 
177
อติพร
ดีทะเล
 
78
ปรัศนีย์
แย้มกลิ่น
 
178
อนัณชญา
เกตุพัฒน์
 
79
ปรารถนา
อักษรารัตนานนท์
 
179
อนุตา
คำสม
 
80
ปวริศา
เกิดพวงแก้ว
 
180
อรณิช
บุตรตะก่า
 
81
ปัญชิกา
พรหมหอม
 
181
อรณี
อินพรม
 
82
ปัทมพร
เที่ยงธรรม
 
182
อรพรรณ
ชมภูแสง
 
83
ปาลีรัฐ
วงศ์โรจน์
 
183
อรวรรณ
ประวันนวล
 
84
ปิติ
อาภาภิรม
 
184
อริษา
แสนอุบล
 
85
ปิยพรรณ
สายอุดม
 
185
อรุณประภา
คงสมบูรณ์
 
86
ปิยวรรณ
เทียมเทศ
 
186
อัครยา
วงศ์พัฒน์เสวก
 
87
ปิยาพัชร
พลายชนะ
 
187
อังคณา
สุโชควรรณพงศ์
 
88
เป็นสุข
นนทรักษ์
 
188
อังสุมารินทร์
แก้วประดิษฐ
 
89
พนัชกร
บุญนาค
 
189
อัญชลี
เทียบสูงเนิน
 
90
พรชิตา
หนูกูล
 
190
อัญชัญ
เขมสิริรัตน์
 
91
พรทิภา
ฮั่นตระกูล
 
191
อัญชุลี
คำเพ็ง
 
92
พรรธิรัตน์
จริงจิตร
 
192
อัสนีย์
รูปสูง
 
93
พรสุดา
กองจันทึก
 
193
อาทิตยา
เสถียรภาพพันธ์
 
94
พอมนัส
พูนศิริ
 
194
อารียา
อินตา
 
95
พัชปรางษ์รุ้ง
รุ้งแพรวเพชร
 
195
อำพร
ใสยผุด
 
96
พัชรา
สารีพันธ์
 
196
อิสราภรณ์
รัตนาเจริญพงศ์
 
97
พัชรี
ภิรมย์โสภณ
 
197
อุทุมพร
มานะ
 
98
พาฤดี
หัชลีฬหา
 
198
อุบลรัตน์
ปาลสุวรรณกุล
 
99
พิทยนันท์
เย็นเป็นสุข
 
199
อุรารักษ์
หมายมั่น
 
100
พิมพิลา
อ๊อดเดช
 
200
เอื้อมพร
โกวิทยานันต์
 

 


 

ประกาศผู้ได้รับรางวัล

รหัสแทนเงินสดสำหรับสั่งอาหารมูลค่า 199 บาท

 

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ทางบริษัทจะทำการจัดส่ง SMS ไปยังผู้โชคดีผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้

 

เงื่อนไขการมอบรางวัลเป็นไปตามที่บริษัท ยูโกฟ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจเช็คแล้วว่าตอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง คำตัดสินของบริษัท ยูโกฟ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รหัสแทนเงินสดสามารถใช้ได้ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต และในพื้นที่ให้บริการจัดส่งได้เท่านั้น

 

 


 

 

ขอแสดงความยินดีกับ

คุณโอวรางค์ วงษ์ยี่

 

ผู้ได้รับรางวัล Ipad Mini 

ในโครงการครีมอาบน้ำ

 


 

 

 

ประกาศผู้ได้รับรางวัล Ipad Mini ในโครงการครีมอาบน้ำ

 

 

 

คุณโอวรางค์ วงษ์ยี่

 

 

 

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 

ทางบริษัทจะทำการติดต่อกับไปยังผู้โชคดี จากข้อมูลที่ได้ให้ไว้

ผู้โชคดีจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล

 


 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนและได้รับบัตรสตาร์บัคส์มูลค่า 300 บาท

จากโครงการครีมอาบน้ำ

 

 

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 

ทางบริษัทจะทำการเริ่มทยอยจัดส่งรางวัลให้แก่ผู้โชคดีทุกท่าน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 2559

 

 


 

ร่วมเป็นสมาชิก ได้ฟรีและสมัครได้ง่าย ๆ

 

เพียงคลิกปุ่ม "ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้" ด้านล่างแล้วทำแบบสำรวจโปรไฟล์ของสมาชิกของเราให้เสร็จ ใช้เวลาเพียง 2-3 นาทีเท่านั้นแล้วคุณจะได้รับคะแนน 100 คะแนนโดยอัตโนมัติเป็นโบนัสสำหรับการสมัครและมีโอกาสลุ้นเครื่อง iPad Mini ในการจับรางวัลต้อนรับสำหรับผู้โชคดีของเรา!

ประกาศผู้ได้รับรางวัล